Miljö

Polyuretanskum är inte frätande och påverkar inte grundvattnet negativt.
Vid förbränning frigörs samma mängd av kritiska element som vid förbränning av andra organiska material, exempelvis trä, kol, läder och kork.

Miljöförstöring

Befolkningsökning, ökad medellivslängd och det växande behovet av mat och bostäder representerar de tre största faktorerna för det som påverkar jordens naturresurser. Ständig utveckling krävs för att minimera resursåtgången och öka livskvaliteten samtidigt som man bibehåller en oberoende ekonomi.

Material med egenskaper för multianvändande, varor och tjänster som baseras på ny teknik kan hjälpa oss att uppnå detta mål. Avancerade koncept som till exempel design för hållbarhet, låg vikt och återanvändning medför en multiplicerande effekt som leder till ett minskad resursåtgång. Denna effekt kan aldrig uppnås genom att hantera varje enskild parameter för sig.

Effektiv isolering är av yttersta vikt för att minska bränsle- och energikostnader. De åtgärdsprogram som finns för att hantera växthuseffekten talar om vikten av energibesparingar. Experter inom industrin beräknar att man kan minska växthuseffekten med över 10% om man optimerar världsstandarden för byggnadsisolering. När det gäller byggnadsisolering har polyuretan en absolut tätposition.

Återvinning

Återvinning av plast finns redan idag. Bara i västra Europa finns det minst 900 företag som arbetar med återvinning av plast. Cirka 50 av dessa finns i Skandinavien. Det finns väl utvecklade metoder och procedurer för direkt och indirekt återanvändning av polyuretan. 

Denna och ytterligare information finns tillgänglig hos det brittiska marknadsundersökningsinstitutet Applied Market Information Ltd (AMI)